Centrum Szkoleniowo - Doradcze VESPA Poznań działa na płaszczyźnie doradczej i szkoleniowej związanej z produkcją roślinną. Jesteśmy organizatorami specjalistycznych szkoleń branżowych niezbędnych...

czytaj więcej

Serwis informacyjny

PRZEPISY | 2023-04-14

ZASADY OBROTU ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN

Zgodnie z przepisami, wprowadzanie do obrotu i pakowanie środków ochrony roślin jest regulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. dotyczące kontroli urzędowych, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, ustawę o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. oraz uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/WEG.

Jeśli chcesz wprowadzać lub pakować środki ochrony roślin, musisz być zarejestrowanym przedsiębiorcą w rejestrze przedsiębiorców wykonujących tę działalność. Wypełniony wniosek o wpis należy złożyć do właściwego wojewódzkiego inspektora, uwzględniając miejsce zamieszkania lub siedzibę przedsiębiorcy. W przypadku osób fizycznych, miejsce wykonywania działalności gospodarczej jest ważniejsze niż miejsce zamieszkania.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać informacje takie jak nazwa przedsiębiorcy, adres i miejsce zamieszkania lub adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, zakres wykonywanej działalności, miejsce wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub pakowania, miejsce przechowywania tych środków oraz datę i podpis wnioskodawcy.

Do wniosku, przedsiębiorca musi dołączyć oświadczenie stwierdzające, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe i spełniają warunki wykonywania działalności określone w ustawie o środkach ochrony roślin. Oświadczenie powinno zawierać również nazwę firmy przedsiębiorcy, datę i miejsce złożenia oświadczenia, a także podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa.

Wysokość opłaty skarbowej 1135 zł.

Polecane strony

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © Centrum Szkoleniowo - Doradcze VESPA Poznań 2013

Projekt i wykonanie: www.artgo.pl - strony internetowe Szczecin