Centrum Szkoleniowo - Doradcze VESPA Poznań działa na płaszczyźnie doradczej i szkoleniowej związanej z produkcją roślinną. Jesteśmy organizatorami specjalistycznych szkoleń branżowych niezbędnych...

czytaj więcej

Serwis informacyjny

OCHRONA | 2018-11-21

Wymogi przy stosowaniu środków ochrony roślin

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1310)z dniem 1 stycznia 2014 r. stosowanie integrowanej ochrony roślin stało się obowiązkiem wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Wprowadzenie integrowanej ochrony roślin do prawodawstwa polskiego wynika z bezpośrednio z postanowień art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71) oraz art. 55 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego przepisy dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1).

Art. 35 ww. ustawy określa, że środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować ich stosowanie z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

Użytkownicy profesjonalni, którzy stosują środki ochrony roślin są zobligowani uwzględniać wymogi integrowanej ochrony roślin określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin (Dz. U. z 2013., poz. 505). Według ww. rozporządzenia producent rolny powinien przed zastosowaniem chemicznej ochrony roślin wykorzystać wszelkie dostępne działania i metody ochrony przed agrofagami oby ograniczyć stosowane pestycydy. Zapisy rozporządzenia kładą silny nacisk m.in. na stosowanie płodozmianu, odpowiednich odmian, przestrzegania optymalnych terminów, stosowania właściwej agrotechniki, nawożenia oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych. Jednym z wymogów w jest również ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu a w szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych. Zastosowanie chemicznej ochrony roślin powinno być poprzedzone działaniami monitoringowymi w uprawie oraz podparte odpowiednimi instrumentami naukowymi i doradztwem. Pomocne przy realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin są publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi metodyki integrowanej ochrony roślin.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do ochrony upraw można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ich wykaz znajduje się w rejestrze udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na stronie internetowej udostępnia również narzędzia ułatwiające prawidłowy dobór środków ochrony roślin tj. wyszukiwarkę i etykiety środków ochrony. Jedną z podstawowych czynności, które powinien wykonać użytkownik profesjonalny przed aplikacją środków ochrony roślin, to zapoznać się z etykietą środka.

 

Polecane strony

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © Centrum Szkoleniowo - Doradcze VESPA Poznań 2013

Projekt i wykonanie: www.artgo.pl - strony internetowe Szczecin