Centrum Szkoleniowo - Doradcze VESPA Poznań działa na płaszczyźnie doradczej i szkoleniowej związanej z produkcją roślinną. Jesteśmy organizatorami specjalistycznych szkoleń branżowych niezbędnych...

czytaj więcej

Serwis informacyjny

PRZEPISY | 2013-04-30

Ustawa o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 455)

1.Ustawa reguluje zadania i właściwość organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych w zakresie wykonania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz.UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1107/2009”, oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych na podstawie przepisów tego rozporządzenia, w szczególności w sprawach zezwoleń i pozwoleń w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu.

2.zasady:
a) wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu,
b) stosowania środków ochrony roślin,
c) potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,
d) prowadzenia integrowanej produkcji roślin,
e) prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin,
f) gromadzenia informacji o zatruciach środkami ochrony roślin
– w zakresie nieokreślonym w przepisach rozporządzenia

Pliki do pobrania

» ustawa o środkach ochrony roślin

Polecane strony

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © Centrum Szkoleniowo - Doradcze VESPA Poznań 2013

Projekt i wykonanie: www.artgo.pl - strony internetowe Szczecin