Centrum Szkoleniowo - Doradcze VESPA Poznań działa na płaszczyźnie doradczej i szkoleniowej związanej z produkcją roślinną. Jesteśmy organizatorami specjalistycznych szkoleń branżowych niezbędnych...

czytaj więcej

Serwis informacyjny

PRZEPISY | 2023-04-14

STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, każdy profesjonalny użytkownik środków ochrony roślin musi stosować integrowaną ochronę roślin od 1 stycznia 2014 r. Wymagania te wynikają z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009. Zgodnie z art. 35 ustawy, użytkownicy profesjonalni muszą stosować środki ochrony roślin w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, a także przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu.

Aby spełnić wymagania integrowanej ochrony roślin, profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin muszą stosować się do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin. Wymagania te obejmują wykorzystanie wszelkich dostępnych działań i metod ochrony przed agrofagami przed zastosowaniem chemicznej ochrony roślin, takie jak stosowanie płodozmianu, odpowiednich odmian, optymalnych terminów, właściwej agrotechniki, nawożenia oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych. Ponadto, wymaga się ochrony organizmów pożytecznych i zapewnienia warunków sprzyjających ich występowaniu, zwłaszcza owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych. Przed zastosowaniem chemicznej ochrony roślin należy przeprowadzić działania monitoringowe w uprawie i skorzystać z odpowiednich instrumentów naukowych i doradztwa. Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi można znaleźć metodyki integrowanej ochrony roślin, które pomogą w realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin.

Zgodnie z przepisami prawa, do ochrony upraw można stosować tylko środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy. Ich wykaz znajduje się w rejestrze udostępnionym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na stronie internetowej Ministerstwa można również znaleźć narzędzia, takie jak wyszukiwarka środków ochrony roślin oraz etykiety.

Użytkownicy profesjonalni muszą przestrzegać przepisów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie stosowania środków ochrony roślin. Wymagane jest zachowanie minimalnych odległości od określonych miejsc lub obiektów, a środki ochrony roślin mogą być stosowane na terenie otwartym tylko w przypadku, gdy prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s.

Osoby używające środków ochrony roślin muszą posiadać odpowiednie szkolenia, potwierdzone aktualnym, na czas wykonywania zabiegów, zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin lub doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, integrowanej produkcji roślin lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do stosowania pestycydów.

Właściciele opryskiwaczy mają obowiązek przeprowadzania okresowych badań potwierdzających sprawność techniczną sprzętu, a pierwsze badanie nowego sprzętu należy przeprowadzić nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia.

Użytkownik profesjonalny jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania ewidencji zabiegów śor przez okres 3 lat, w dokumentacji musi być zawarta nazwa środka ochrony roślin, czas jego zastosowania oraz zastosowana dawka, obszar i uprawy, na których zastosowano środek ochrony roślin. Dokumentacja musi również zawierać informacje na temat sposobu realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin, w tym przyczynę wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin.

Polecane strony

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © Centrum Szkoleniowo - Doradcze VESPA Poznań 2013

Projekt i wykonanie: www.artgo.pl - strony internetowe Szczecin