Centrum Szkoleniowo - Doradcze VESPA Poznań działa na płaszczyźnie doradczej i szkoleniowej związanej z produkcją roślinną. Jesteśmy organizatorami specjalistycznych szkoleń branżowych niezbędnych...

czytaj więcej

Serwis informacyjny

OCHRONA | 2018-11-21

PROCEDURA WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW - WPROWADZANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN DO OBROTU I KONFEKCJONOWANIE TYCH ŚRODKÓW

 

Ubiegający się o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków składa wniosek
do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na:

1.   miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna – miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania tej osoby;

2.  planowane miejsce wykonywania działalności gospodarczej, do którego został złożony wniosek o wpis
do rejestru, o którym mowa w art. 25 ust. 1, w przypadku przedsiębiorcy z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwa, które zawarło z Unią Europejską
i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, który zamierza czasowo świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa:

·    oświadczenie 

·    dowód opłaty skarbowej w wysokości 1135 zł, tytułem: wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków (informacja o danych do przelewu w PIORiN)

·   przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji przedsiębiorców prowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwie, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, w przypadku przedsiębiorcy, który zamierza czasowo świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Polecane strony

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © Centrum Szkoleniowo - Doradcze VESPA Poznań 2013

Projekt i wykonanie: www.artgo.pl - strony internetowe Szczecin